Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Interview with Fotis Stathopoulos! (English and Greek language)Interview with Fotis Stathopoulos, Secretary of Greek Gloster Club
Συνέντευξη με το Φώτη Σταθόπουλο, Γραμματέα του Greek Gloster Club

Μember of / Μέλος των : Greek Gloster Club, Greek Posture Canaries Club, International Gloster Breeders Association
Ring Code / Κωδικός : PC116 (GPCC), S952 (IGBA)

 

Site:

 

Glosterfancycanary.blogspot.gr

 

Fotis.skyrock.com


Q.1: In what age did you start breeding canaries?
Ε.1: Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να εκτρέφεις καναρινιά?
I systematically started keeping birds at the age of fifteen.
Ξεκίνησα να εκτρέφω συστηματικά καναρινιά στην ηλικία των 15 ετών.

Q.2: Why did you decide to breed Gloster canaries?
Ε.2: Πως πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με τα Glosters?
The first reason was visual and it was the corona. It is no coincidence that it is probably the most common type of canary breed along with Fifes.
Ο πρώτος λόγος ήταν οπτικός και ήταν η κορώνα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που είναι ίσως η πιο διαδεδομένη ράτσα καναρινιού τύπου μαζί με τα Fifes.

Q.3: How many pairs do you breed every season?
Ε.2: Πόσα ζευγάρια αναπαράγεις κάθε περίοδο?
In the older years I usually put 40 females. Numbers have decreased, of course, lately due to lack of time.
Τα παλαιότερα χρόνια συνήθως έβαζα 40 θηλυκά. Οι αριθμοί έχουν μειωθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης χρόνου.

Q.4: How many square meters is your bird room?
Ε.4: Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το εκτροφείο σου?
My bird room is a small space of 15 m2.
Το εκτροφείο μου είναι ένας μικρός χώρος 15 m2.

Q.5: Do you have sun lighting or you are using lamps?
Ε.5: Το εκτροφείο σου έχει φυσικό φωτισμό ή χρησιμοποιείς λάμπες?
I only use lamps.
Χρησιμοποιώ μόνο λάμπες.

Q.6: What type of cages do you use?
Ε.6: Τι τύπο κλουβιών χρησιμοποιείς?
I use closed type breeding cages.
Χρησιμοποιώ κλειστού τύπου ζευγαρώστρες.

Q.7: What are their dimensions?
Ε.7: Ποια είναι η διάσταση τους?
40 cm * 33 cm * 33 cm are the dimensions of my breeding cages.
 40 cm * 33 cm * 33 cm είναι οι διαστάσεις από τις ζευγαρώστρες μου.

Q.8: Do you think that a flight cage is necessary? What dimensions do you prefer?
Ε.8: Πιστεύεις ότι η κλούβα πτήσης είναι απαραίτητη? Ποιες διαστάσεις προτιμάς?
Flights are very good for adult birds because it enables them to strengthen but also to be as a team during rest periods (winter and moulting). Of course nothing is absolute. I prefer flights with a length of 1 - 1.20 m and a maximum height of 60 cm.
Η κλούβα πτήσης είναι πολύ καλή για τα ενήλικα πουλιά διότι τους δίνει τη δυνατότητα να δυναμώσουν αλλά και να είναι σαν ομάδα στις περιόδους ξεκούρασης (χειμώνα & πτερόρροια). Βέβαια τίποτα δεν είναι απόλυτο. Προτιμώ κλούβες με μήκος 1 - 1.20 m και μέγιστο ύψος τα 60 cm.

Q.9: Do you have the same mixture of seeds whole the year? What do you change per season?
Ε.9: Έχεις το ίδιο μείγμα σπόρων όλη τη χρόνια? Τι αλλάζεις ανάλογα την εποχή?
In the last few years I do not change the seed mixture over the year. Usually depending on the season I add individual seeds to separate containers such as oats, niger, hemp etc.
Τα τελευταία χρόνια δεν αλλάζω το μείγμα σπόρων στη διάρκεια του χρόνου. Συνήθως ανάλογα με την εποχή προσθέτω μεμονωμένα σπόρια σε χωριστά δοχεία όπως βρώμη, νίζερ, κανναβούρι κλπ.

Q.10: What type of egg food do you use?
Ε.10: Τι τύπο αυγοτροφής χρησιμοποιείς?
I use dry eggfood as the basis of the eggfood that I feed in the breeding season and a softer one at the time of moulting. Sometimes I use some additives in the eggfood depending on the season.
Χρησιμοποιώ ξερή αυγοτροφή ως βάση της αυγοτροφής που ταΐζω στη περίοδο αναπαραγωγής και μία πιο μαλακή στη περίοδο της πτερόρροιας. Κάποιες φορές χρησιμοποιώ μέσα στην αυγοτροφή και πρόσθετα ανάλογα με την εποχή.

Q.11: How many times per year do you disinfect your bird room?
Ε.11: Πόσες φορές το χρόνο κάνεις απολύμανση στο εκτροφείο σου?
Apart from the weekly routine, complete disinfection of the space and cages is done once a year.
Εκτός της εβδομαδιαίας ρουτίνας, πλήρη απολύμανση του χώρου και των κλουβιών κάνω μία φορά το χρόνο.

Q.12: Can you tell us a tip, what to do when we are choosing the birds to be pairs? benefits of cocks, benefits of hens  etc.
Ε.12: Μπορείς να μας πεις κάποια μυστικά στην επιλογή των ζυγαριών? Πλεονεκτήματα αρσενικών,θηλυκών κτλ
Let's start with this, there are no secrets to the hobby, at least many. Usually having the image of an ideal Gloster in my mind, I try to match my couples. Besides, the hobby is mainly based on common sense. For example, you can not expect from the pairing of two big birds to get the ideal small one, not that this is not happening sometimes.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό, δεν υπάρχουν μυστικά στο χόμπυ, τουλάχιστον πολλά. Συνήθως έχοντας την εικόνα ενός ιδανικού Gloster στο μυαλό μου, προσπαθώ να ταιριάξω τα ζευγάρια μου. Εξάλλου το χόμπυ κυρίως βασίζεται στην κοινή λογική. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιμένεις από 2 μεγαλόσωμα πουλιά να βγάλεις το ιδανικό μικρόσωμο, όχι πως δεν γίνεται μερικές φορές.

Q.13: How many births do you have from one pair?
Ε.13: Πόσες γέννες παίρνεις από ένα ζευγάρι?
Usually two births and almost never more than three, with an average of chicks per female four for each season.
Συνήθως δύο γέννες και σχεδόν ποτέ πάνω από τρεις, με μέσο όρο νεοσσών ανά θηλυκό τους τέσσερις για τη κάθε σεζόν.

 Q.14: Do you use foster parents? What type of canaries?
Ε.14: Χρησιμοποιείς παραμάνες? Τι είδους καναρίνια?
Not usually, although some years that I had some other small breeds helped with Glosters.
Όχι, αν και κάποιες χρονιές που είχα κάποιες άλλες μικρόσωμες ράτσες βοήθησαν και με τα Glosters.

Q.15: In what age do you start the training for the young birds?
Ε.15: Από ποια ηλικία εκπαιδεύεις τα νεαρά πουλιά?
Usually when they are 4-5 months depending of course and when they were born.
Συνήθως όταν είναι 4-5 μηνών αναλόγως και με το πότε γεννήθηκαν.

Q.16: What do you think about the level of Greek Gloster canaries and breeders?
Ε.16: Ποια είναι η γνώμη σου για το επίπεδο των Ελληνικών καναρινιών Gloster και τους Έλληνες εκτροφείς?
The level of Glosters in Greece has risen well in recent years. It is encouraging that there are several breeders working on the breed. I think that for the situation in which the country is in general, we are at a good stage and on that helped the Greek Gloster Club very much, which with its regular exhibitions and free participation in them has greatly promoted Gloster.
Το επίπεδο των Glosters στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ενθαρρυντικό είναι πως για τα δεδομένα της χώρας υπάρχουν αρκετοί εκτροφείς που ασχολούνται με τη ράτσα. Νομίζω πως για τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται γενικά η χώρα, είμαστε σε καλό στάδιο και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το Greek Gloster Club το οποίο με τις τακτικές του εκθέσεις και την ελεύθερη συμμετοχή σε αυτές έχει προωθήσει πολύ το Gloster.

Q17: What would you advise someone who starts breeding now?
Ε.17: Τι θα συμβούλευες κάποιον που ξεκινάει τώρα την εκτροφή?
Someone who starts now should search enough, no one knows everything and fortunately the learning period never stops. Our hobbies and all its practices are based on knowledge of the subject and the COMMON SENSE!
Κάποιος που ξεκινά τώρα θα πρέπει να ψάχνεται αρκετά, κανείς δεν ξέρει τα πάντα και ευτυχώς ποτέ δεν σταματάει η περίοδος της μάθησης. Το χόμπυ μας και όλες του οι πρακτικές βασίζονται σε γνώση για το αντικείμενο και στην KOINH ΛΟΓΙΚΗ!
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Glosters and Gibber Italicus for the season 2017 from the champion breeder Victor Xerri !

Victor Xerri is a great Gloster from Malta.He is a very good friend of mine and it was a big honor and pleasure to be invited to his birdroom. The thing that really impressed me in Victor, is the way and the love that he shows when he is talking about birds.His hospitality is a typical "Greek". Honestly, i feel very lucky when i have the opportunity to visit and talk with breeders like Victor.Although his country is small, there are a lot of breeders epecially gloster breeders.I hope that i will see him judging in my country!!! He presents us his youngsters for the season 2017, Glosters of course and Gibossos !!!


Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Parrot workshop by Barbara Heidenreich !!!

Πριν καποια χρονια  ειχαμε το οραμα να οργανωσουμε το πρωτο και μοναδικο ως τωρα σεμιναριο εκπαιδευσης παπαγαλων με την κορυφαια στο ειδος της Αμερικανιδα Barbara Heidenreich. Ηταν κατι πολυ πρωτοπορειακο για την Ελλαδα, να καταφερεις να συγκεντρωσεις παπαγαλοφιλους απο 3 διαφορετικα forum και να τους πεισεις να ερθουν στο Αγκιστρι, στο τοπο διεξαγωγης του Σεμιναριου. Κι ομως η μεγαλη μας αγαπη για τους παπαγαλους μας ενωσε ολους τοτε, ταξιδεψαμε μιαμιση ωρα με το ferry -οσοι μεναμε Αθηνα- ενω καποιοι αλλοι φιλοι μας οπως ο Βαγγελης και ο Κωνσταντινος ταξιδεψαν απο την Κρητη και την Καλαματα. Τρομερη εμπειρια απο εναν εξαιρετικο ανθρωπο οπως ειναι η Barbara. Μας εκανε δωρο καποια απο τα περιοδικα που εκδιδει και dvd σχετικα με την εκπαιδευση των παπαγαλων. Στο site της www.goodbirdinc.com μπορειτε να βρειτε πληροφοριες για τους παπαγαλους, χρησιμα tips αλλα και online σεμιναρια!!! 


A long time ago we had the vision to organize the first and unique workshop for Parrot Training with the best expert worldwide Barbara Heidenreich. More than 20 parrot lovers from Greece visit the island of Agistri in an amazing experience.Barbara offered us her knowledge about Parrots and DVDs and magazines from her famous series about training!!! Barbara teaches learning theory as described by the science of behavior analysis. She is also passionate about teaching excellent animal training practical application skills. Barbara is thrilled to have had the opportunity to train thousands of animals, from rats to rhinos. This experience makes Barbara’s expertise truly unmatched. This hands-on practice with so many different individual animals has been invaluable to helping her provide caregivers the tools they need to solve behavior problems and have a great relationship with the animals in their lives based on trust. Her goal is to leave behind a legacy of kindness to animals by sharing her expertise.You can visit her site http://www.goodbirdinc.com where can you learn tips for your parrot, upcoming seminars, offers for Barbara's DVD series about animal training and more....
Barbara Heidenreich, the best animal expert worldwide!
Shipping up to Agistri

In the ship...

Parrot lovers travelling for their petsSome of our friends with Barbara!

Chatting before the seminarWith "Spyros" ,the Patagonian conure of Vaggelis.

Polina and her picta conures!

Barbara Teaching "Paris" the blue crown conure of Konstadinos "step up"

"Spyros" time!!!
Lunching after the seminar

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

The top "breeding cage, Η κορυφαια συστοιχια κλουβιων !!!

Μια απο τις κορυφαιες εταιρειες στον χωρο , αν οχι η κορυφαια , παρουσιασε το best seller της. Προκειται για τα κλουβια "orchidea" της γνωστης σειρας Flowerline.Αναφερομαι βεβαια στην Italgabbie !!! Κορυφαια υλικα κατασκευης , ευκολη συναρμολογηση , σταθεροτητα , μπορεις ευκολα να προσαρμοσεις ολες τις καινοτομιες της Ιταλικης Εταιρειας. Πολυ ευκολα προσθετεις αυτοματο συστημα για τις ποτιστρες και φωτισμο led πατεντα της ιδιας εταιρειας οπου εχεις προσβαση και απο το κινητο σου τηλεφωνο.Ολα τα κλουβια της εταιρειας χρησιμοποιουν γαλβανισμενα μεταλλα και ειναι βαμμενα με εποξικη βαφη.  Δεν ειναι τυχαιο οτι αυτη την επιτυχημενη σειρα την προτιμουν κορυφαιοι εκτροφεις στην Ιταλια,την Ισπανια, την Αγγλια, την Τουρκια, το Καταρ ,τον Λιβανο  την Ελλαδα και αλλες χωρες .Στα βιντεο που ακολουθουν μπορειτε να δειτε ποσο ευκολη ειναι η συναρμολογηση και πως μπορεοις να προσθεσεις το συστημα φωτισμου και το αυτοματο ποστισμα.


One of the top companies in the field, if not the top , presented her best seller. These are the " Orchidea " cages from the Flowerline series.We are talking for Italgabbie !!! Top construction materials, easy assembly , stability, you can easily adapt all the innovations of the Italian company. You can easily add the automatic drinking system for drinkers of the cages and you can the led lighting system which you can have access and  control it from your mobile phone.All the cages are in galvanized iron and painted with epoxy powder. You can compose your set with the number of cages you wish both in length and height  It is not a chance that these successful series are preferred  from the top breeders worlwide (In Italy, Spain,England ,Turkey, Qatar, Lebanon Greece,etc). The following videos shows how easy is to assemble and how you can add the lighting system and the drinking system.

                     


Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Bob Pepper;s advice for well trained birds!


Bob Pepper, the top class breeder and judge, is sharing his tips for a well trained bird, as he used to say,"Trained birds can win. Untrained birds NEVER"


"I start training. The baby at 5 weeks old Lower the top perch Down. So all 3 perches in the showcage same level     Hang. The cage on the stock cage Let them. Run in and out for a week or so       Then. Raise the. Middle perch. To normal position      Now you can. Lift off the stockcage. And stand a few out.    On the training bench slowly use your hands to incourage the bird to stay on the top perch       Our aim is to have the birds. Properly trained     . By that i mean. The bird. Will stand on the top perch. And dont move when you put your hand near like a judge would at a show      ALL this must be done BEFORE. They start the moult not after thats 6 months to late when the birds start the moult   Leave the showcage on the stock cage. Dont lift off untill they nearly. Finished the moult        When they have Lift off. And. Continue to train every day. For 15 min .       They HAVE to stand. Still. To have ANY chance of winning out ain. Is to have the bird totally relaxed not frightend         it is very important,after 7 weeks. Cage them. Single cage each bird        then you will see them at there best And YOU will. Get more pleasure looking at your birds .     When i was in turkey last year there was some. Real good birds. Not trained.      You cant judge them        Remember this"....  .      All the best my friend. Bob

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Yorkshire Canary Club Classification !The Yorkshire Canary Club Classification
              (according to the rules of the YCC UK)


     
  C L E A R    B I R D S   
1 Clear Yellow Cock Flighted
2 clear Buff Cock Flighted
3 Clear Yellow  Hen Flighted
4 Clear Buff  Hen Flighted
5 Clear Yellow Cock Unflighted
6 clear Buff Cock Unflighted
7 Clear Yellow  Hen Unflighted
8 Clear Buff  Hen Unflighted
  G R E E N    M A R K E D    BIRDS  
9 Green Marked Yellow  Cock Flighted
10 Green Marked Buff  Cock Flighted
11 Green Marked Yellow  Hen Flighted
12 Green Marked Buff  Hen Flighted
13 Green Marked Yellow  Cock Unflighted
14 Green Marked Buff  Cock Unflighted
15 Green Marked Yellow  Hen Unflighted
16 Green Marked Buff  Hen Unflighted
  C I N N A M O N    B I R D S   
17 Cinnamon Yellow/Buff Cock Flighted
18 Cinnamon Yellow/Buff  Hen Flighted
19 Cinnamon Yellow Cock Unflighted
20 Cinnamon  Buff  Cock Unflighted
21 Cinnamon  Yellow  Hen Unflighted
22 Cinnamon  Buff  Hen Unflighted
  White or Allied colour birds  flighted/Unflighted
23 State cock or hen flighted/Unflighted
  N O N    F E D   G R E E N    B I R D S  
24 Yellow self or foul green non-fed Cock flighted/Unflighted
25 Buff self or foul green non-fed Cock flighted/Unflighted
26 Yellow self or foul green non-fed Hen flighted/Unflighted
27 Buff self or foul green non-fed Hen flighted/Unflighted